September 24, 2011

Shanghai Fashion Week kicks off